Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Remmers Coaching & Advies,
Blamanstraat 2, 3261PP, Oud-Beijerland.
Tel: 06-44067921
Email: admin@mariaremmers.nl
Kvk: 77881621

Remmers Coaching & Advies verkrijgt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Remmers Coaching & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 NAW-gegevens
 Contactgegevens, zoals emailadres, telefoonnummers.
 Geboortedatum- en plaats
 Geslacht
 Werkgever en werkervaring
 Bankgegevens
 Inhoud van communicatie, zoals emailuitwisseling, huiswerkopdrachten en reflectieverslagen.

Doeleinden

Remmers Coaching & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:
 Het onderhouden van contact
 Het aan u verschaffen van informatie betreffende onze dienstverlening
 Een goede en efficiënte dienstverlening én het verbeteren van onze dienstverlening
 Het verrichten van administratieve handelingen
 Facturering
 Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 Nakomen van wettelijke verplichtingen
 Het geven van feedback op huiswerkopdrachten en reflectieverslagen
 Marketing
 Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen: verbaal, digitaal & hard copy.

Grondslagen

Wij verwerken genoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening , aan uw uitvoeringsovereenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden. Remmers Coaching & Advies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europa

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt

Bewaartermijn

Remmers Coaching & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn benoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten worden bewaard volgens wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Remmers Coaching & Advies verzamelt zelf geen informatie via cookies. Andere partijen die gelinkt zijn aan onze website doen dat wel. Zo plaatst google cookies als onderdeel van de dienst Google Analytics, waarmee bijgehouden wordt hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden informatie verwerken namens Google. Remmers Coaching & Advies heeft hier geen invloed op.

Overige verstrekte informatie

Alle achtergrondinformatie die door u wordt verstrekt, bijvoorbeeld tijdens coachsessies, wordt als vertrouwelijk gezien en als zodanig behandeld.

Uw rechten

U heeft het recht om Remmers Coaching & Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Tevens kunt u Remmers Coaching & Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Remmers Coaching & Advies, Blamanstraat 2, 3261PP, Oud-Beijerland;                                                                                                                                                                  Email: admin@mariaremmers.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Remmers Coaching & Advies, laat dit dan aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacy verklaring is het laatst aangepast op 11-11-2021.

Remmers Coaching & Advies kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.